Aanbieders Spanje - algemene voorwaarden

I. Algemene bepalingen

1.1. De website en dienst Aanbieders Spanje (“Website”) wordt u aangeboden door de maatschap naar Belgisch recht Aanbieders Spanje, met BTW-nummer 0766.986.918 (hierna: "Aanbieders Spanje" of "wij").

1.2. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik en functioneren van de Website, het plaatsen van advertenties (“Zoekertjes”), op de dienstverlening die door Aanbieders Spanjein verband daarmee wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die in dat verband met Aanbieders Spanje worden gesloten. Een gebruiker van de Website of andere diensten in dat verband wordt hierna aangeduid als “Gebruiker”.

3. Bescherming van uw Privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening, welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt, en wat uw rechten als betrokkene zijn in dat verband.

4. Minderjarigen

4.1. De diensten van Aanbieders Spanje, zoals de Website, zijn slechts toegankelijk voor Gebruikers die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is de Website slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website en de applicatie

5.1. De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Zoekertjes of 100 hyperlinks naar Zoekertjes. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

5.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Zoekertje plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

5.3. Op de databank met Zoekertjes rust het databankrecht van Aanbieders Spanje. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Zoekertjes op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Zoekertjes herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van het Wetboek van economisch recht (WER), tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Zoekertjes op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieders Spanje is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

5.4. Tenzij Aanbieders Spanje daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om (i) Zoekertjes op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Zoekertje’-knop en (ii) Zoekertjes namens of in opdracht van derden te plaatsen.

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

6.1. Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Aanbieders Spanje. Uw reactie op een Zoekertje en eventuele vervolgberichten tussen koper en Adverteerder worden via de servers van Aanbieders Spanjeverzonden. Voor meer informatie klik hier.

6.2. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of andere voorschriften, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Aanbieders Spanje kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Aanbieders Spanje kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Aanbieders Spanje of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Zoekertjes of reacties; en/of

b. Aanbieders Spanjekan een of meerdere Zoekertjes van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

6.4. Aanbieders Spanje kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is, kan Aanbieders Spanje binnen de grenzen van de wet persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat, staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Wij geven geen garanties

7.1. Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

7.2. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Beperking Aansprakelijkheid Aanbieders Spanje

8.1. Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

a. gebruik van de diensten van Aanbieders Spanje;

b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

c. onjuiste informatie op de Website;

d. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

e. wijzigingen in de diensten van Aanbieders Spanje of wijzigingen in of op de Website.

8.2. Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot (a) maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan Aanbieders Spanje heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of

(b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

8.3. Aanbieders Spanje is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat Aanbieders Spanje niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden in Zoekertjes of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van Gebruikers.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

9.1. Aanbieders Spanje kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden

10.1. De Website, onze diensten of de applicatie kunnen links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Aanbieders Spanje (bijvoorbeeld Google Maps API).

10.2. Aanbieders Spanje heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden.

10.3. In geval u gebruik maakt van diensten waarin diensten van Google verwerkt zijn (bijvoorbeeld Google Maps API), aanvaardt u gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden van Google.

10.4. Indien de applicatie gebruikt maakt van het besturingssysteem iOS van Apple, dient u de volgende gebruiksvoorwaarden en beleidsregels in acht te nemen:

a. Apple is geen partij bij de Gebruiksvoorwaarden en de Zoekertjes overeenkomst tussen Aanbieders Spanje en u. Apple is niet verantwoordelijk voor de Aanbieders Spanje-applicatie en de inhoud daarvan;

b. Aanbieders Spanje verleent u enkel het recht de Aanbieders Spanje applicatie te gebruiken op een iOS product waarvan u de eigenaar bent of waarover u de controle heeft en zoals is toegelaten overeenkomstig de gebruiksregels uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden van App Store;

c. Apple heeft geen enkele verplichting om bepaalde onderhoudsdiensten of ondersteunende diensten te leveren met betrekking tot de applicatie;

d. Apple is niet verantwoordelijk voor het voeren van enig onderzoek of enige verdediging, noch voor het bereiken van een schikking of van een kwijting met betrekking tot welke intellectueelrechtelijke vordering van een derde dan ook;

e. Apple is niet verantwoordelijk voor het behandelen van enige vorderingen door u of door een derde met betrekking tot de applicatie of op grond van uw bezit en/of gebruik van de applicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: vorderingen inzake productaansprakelijkheid; vorderingen inzake de niet-conformiteit van de applicatie met de geldende wet- of regelgeving; en vorderingen inzake consumentenbescherming of vorderingen gegrond op soortgelijke wetgeving;

f. Indien de Aanbieders Spanje-applicatie niet voldoet aan de toepasselijke garanties, kunt u Apple daarvan op de hoogte stellen. Apple zal u de aankoopprijs voor de applicatie, wanneer van toepassing, terugbetalen en voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Apple geen andere garantieverplichting met betrekking tot de applicatie hebben;

g. Apple en dochterondernemingen van Apple zijn derden-begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden en door uw aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden zal Apple als derde-begunstigde ervan het recht hebben (en zal zij geacht worden het recht te hebben aanvaard) om deze Gebruiksvoorwaarden tegen u af te dwingen.

10.5. Door het gebruiken van de Website of andere diensten van Aanbieders Spanje vrijwaart u Aanbieders Spanje uitdrukkelijk voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van welke website of dienst van een derde dan ook, waartoe toegang wordt verleend via de Website, de dienst of de applicatie of die daarin verwerkt zijn.

10.6. De Gebruiker vrijwaart Aanbieders Spanjedan ook voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

a. het aangaan van een overeenkomst, of starten van onderhandelingen daaromtrent, op basis van een Zoekertje; en

b. het gebruik van via de Website aangeboden producten of diensten.

11. Klachtenregeling

11.1. In geval van klachten over de werking van de Website of aanverwante diensten kan de Gebruiker Aanbieders Spanje per e-mail contacteren. Een Gebruiker kan o.a. een klacht indienen over de vermeende overtreding van Verordening (EU) 2019/1150 (voor zover van toepassing), technische problemen en maatregelen of gedragingen van Aanbieders Spanjedie aanzienlijke gevolgen voor de Gebruiker hebben. Klachten dienen door de Gebruiker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 maanden, na het vaststellen van een gebrek, aan Aanbieders Spanje meegedeeld te worden.

11.2. Klachten moeten zo volledig mogelijk en duidelijk omschreven worden ingediend. Bij het indienen van uw klacht vragen wij u het woord “Klacht” op te nemen in het veld voorbehouden voor een omschrijving van uw vraag in het contactformulier of in de titel van uw e-mail.

11.3. Na melding van de klacht zal de goede ontvangst van uw klacht door Aanbieders Spanje bevestigd worden en zal u binnen vijf werkdagen worden ingelicht over de termijn waarbinnen u van ons een voorstel tot oplossing van het probleem zal ontvangen. Wij zullen ernaar streven om ingediende klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

12. Overige bepalingen

12.1. Mondelinge overeenkomsten met Aanbieders Spanje hebben geen rechtskracht.

12.2. Indien Aanbieders Spanje één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.

12.3. Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12.4. De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst voor het plaatsen van een Zoekertje vormen de gehele overeenkomst tussen Aanbieders Spanjeen u en vervangen alle eerdere overeenkomsten met dezelfde strekking. De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Aanbieders Spanje en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

12.5. Aanbieders Spanje kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Aanbieders Spanje zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Aanbieders Spanje gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

12.6. Aanbieders Spanje is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Aanbieders Spanje over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

12.7. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Antwerpen bevoegd zijn. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Aanbieders Spanje zich op de bevoegdheid van de rechtbank te Antwerpen beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

12.8. Voor vragen over het gebruik en de werking van de Website en onze diensten, kunnen Gebruikers Aanbieders Spanje via per e-mail contacteren.

13. Ervaringen

13.1. Gebruikers kunnen worden gevraagd om een beoordeling te geven over een Adverteerder met wie zij over een Zoekertje veel interactie hebben gehad, door middel van 'Ervaringen'.

13.2. De gegeven beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een standaardtekst die de Gebruiker kiest. De beoordeling is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven.

13.3. Aanbieders Spanje heeft geen invloed op de beoordelingen via Ervaringen. Het kan gebeuren dat een beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.

13.4. Een beoordeling:

a. moet naar waarheid worden gedaan;

b. moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;

c. moet betrekking hebben op het Zoekertje waarvoor de optie tot beoordelen wordt geboden;

d. mag niet worden gedaan met het waarschijnlijke oogmerk de Adverteerder te schaden of anderszins misbruik te maken van Ervaringen.

II. Regels voor het plaatsen van Zoekertjes

1. Aanbieders Spanje is een advertentieplatform

1.1. Aanbieders Spanje is een platform, toegankelijk via een website en applicatie(s) waar een Adverteerder Zoekertjes kan plaatsen en een Gebruiker deze Zoekertjes kan bekijken.

1.2. Aanbieders Spanje is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen, maar Aanbieders Spanje kan op verzoek van één van de partijen wel bemiddelen teneinde een geschil te beëindigen. Adverteerder en Gebruiker zijn evenwel niet gebonden om de voorstellen tot beëindiging van een geschil gedaan door Aanbieders Spanje te aanvaarden.

2. Algemene regels voor het plaatsen van Zoekertjes

2.1. Zoekertjes die door de Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan de hierna opgenomen regels te voldoen.

2.2. Opmaak van een Zoekertje:

a. In ieder Zoekertje voor producten mag maar één concreet product of dienst worden aangeboden.

b. Elke titel en elke tekst van een Zoekertje dient een omschrijving van het aangeboden product of de aangeboden of dienst te bevatten.

c. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen in het Nederlands opgesteld te worden.

d. Het is niet toegestaan om gratis Zoekertjes meer dan één keer op de Website te plaatsen.Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Zoekertjes op de Website online te hebben geplaatst. Het is niet toegestaan om hetzelfde product of dezelfde dienst in meer dan één Zoekertje tegelijkertijd op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Zoekertjes of meerdere Zoekertjes voor hetzelfde product of dezelfde dienst te plaatsen.Voorvermelde tenzij indien de Adverteerder meerdere vestigingen in Spanje heeft.

e. Zoekertjes moeten onder de meest passende afdeling, rubriek en categorie geplaatst worden. Na het plaatsen van het Zoekertje kan de Adverteerder de afdeling en categorie waaronder het Zoekertje is geplaatst niet wijzigen.

2.3. Zoekertjes-inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van Zoekertjes mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen, juist en duidelijk te omschrijven.

b. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren/na te komen.

c. Een Zoekertje mag geen discriminerende, beledigende, bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen of persoonsgegevens van derden (op onrechtmatige wijze gepubliceerd) bevatten, of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Advertenties over vastgoedaanbiedingen of in het kader van verkoop van vastgoed zijn niet toegelaten.

e. Het is niet toegestaan om foto's bij een Zoekertje te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

f. In gratis Zoekertjes mogen geen websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen. Het is niet toegestaan om websites of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk zijn gevuld met links naar advertentiewebsites of advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

g. Het is niet toegestaan om Zoekertjes te plaatsen die enkel zijn gericht op het genereren van kliks op een bepaalde website.

2.4. Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.

2.5. Geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product (of een afbeelding ervan) in een Zoekertje op te nemen dat/die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van het Zoekertje mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in het Zoekertje wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst van het Zoekertje mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in het Zoekertje worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van het Zoekertje met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in het Zoekertje op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in het Zoekertje wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Aanbieders Spanje.

3. Het plaatsen van een Zoekertje

3.1. Aanbieders Spanje

Een Adverteerder plaatst zijn Zoekertje via de knop 'Plaats Zoekertje' op de Website. Voordat een Adverteerder een Zoekertje kan plaatsen dient hij eerst in te loggen. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een URL of een gedeelte van een URL bevat. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Zoekertjes.

3.2. Totstandkoming overeenkomst voor het plaatsen van Zoekertjes tussen Aanbieders Spanjeen Adverteerder

a. De Gebruiker kan op de Website Zoekertjes van Adverteerders bekijken en daarop reageren. Indien de Gebruiker is ingelogd, kan hij als Adverteerder ook zelf Zoekertjes plaatsen op de Website.

b. Op Aanbieders Spanje is (ver)kopen in de meeste gevallen gratis. We rekenen ook geen transactiekosten.

c Door het plaatsen van een Zoekertje komt de overeenkomst voor het plaatsen van Zoekertjes tussen Aanbieders Spanjeen de Adverteerder (de "Zoekertjesovereenkomst") tot stand bij gratis Zoekertjes.

3.3. Periode gedurende welke een Zoekertje op de Website blijft staan

Het verlengen van een Zoekertje kan alleen bij gratis Zoekertjes die niet geplaatst zijn door Zakelijke Gebruikers.

Indien het product dat in het Zoekertje wordt aangeboden, wordt verkocht, dient het Zoekertje door de Gebruiker te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in het Zoekertje wordt aangeboden eindigt de Zoekertjesovereenkomst tussen u en Aanbieders Spanje, en is Aanbieders Spanjehaar verplichtingen onder de Zoekertjesovereenkomst volledig nagekomen.

3.4. Gebruikerslicentie

De Gebruiker verkrijgt een beperkte persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om inhoud van de Website te raadplegen en gebruiken uitsluitend in overeenstemming met het doel van de Website. Met uitzondering van de inhoud die door Gebruikers en derden op de Website gepubliceerd wordt, behouden Aanbieders Spanjeen haar licentiegevers zich alle intellectuele-eigendomsrechten voor met betrekking tot de dienst.

4. Regels inzake prijs en betaalmethoden in Zoekertjes

4.1. Adverteerder en Gebruiker dienen samen afspraken te maken over de betaalmethode. Let er als Gebruiker op dat het betalen veilig gebeurt.

4.2. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Zoekertje.

5. Wij geven geen garanties

5.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Zoekertje op de Website plaatsen. Wij zijn niet verplicht om controle uit op de kwaliteit van de inhoud van een Zoekertje, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Aanbieders Spanjegeeft daaromtrent geen garantie.

5.2. Aanbieders Spanje kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

5.3. Aanbieders Spanje behoudt zich het recht voor om Adverteerders onmiddellijk en zonder opgave van redenen Adverteerders van het platform te verwijderen.

5.4. Aanbieders Spanje heeft de mogelijkheid om de interne werking van een Adverteerder na te gaan.

6. Vrijwaring dienst Zoekertjes en beperking aansprakelijkheid Aanbieders Spanje

6.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Aanbieders Spanje voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Zoekertje;

(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten;

(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en

(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van een) Zoekertje en/of het geleverde product.

6.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Aanbieders Spanjezijn opgenomen in Hoofdstuk I.

7. Wijzigingen

7.1. Aanbieders Spanje kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

7.2. Aanbieders Spanje kan de prijzen van de Betalende Zoekertjes te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Zoekertjesovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan de Consumptieprijsindex, dan heeft de Adverteerder het recht deze advertentieovereenkomst te beëindigen. Op de Zoekertjestarieven-pagina staat een overzicht van rubrieken en eventuele kosten voor het plaatsen van een Zoekertje.Wie zijn wij

Aanbieders Spanje respecteert de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en hecht hier veel belang aan. Bovendien respecteert Aanbieders Spanje de wetten op de bescherming van de privacy en de bescherming en beveiliging van gegevens, waaronder de Europese privacy regeling Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we onder alle omstandigheden:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze worden verstrekt en dat deze doeleinden en soorten persoonsgegevens worden beschreven in onze privacyverklaring;

 • de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken tot de gegevens die minimaal vereist zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • om uw uitdrukkelijke toestemming te vragen als we dit nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken;

 • de nodige technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens is gegarandeerd;

 • communiceer geen persoonlijke gegevens aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens, u proberen te informeren over deze rechten en deze respecteren.


We hopen dat het beleid zoals hier uiteengezet u een beter begrip zal geven van het soort informatie dat Aanbieders Spanje verzamelt, de manier waarop Aanbieders Spanje deze gebruikt en beschermt en de bedrijven waaraan Aanbieders Spanje deze informatie kan communiceren.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden door Aanbieders Spanje verwerkt voor de volgende doeleinden en wettelijke grondslagen:

 • een overeenkomst uitvoeren;

 • gebruikers en adverteerders op het platform met elkaar in contact te brengen;

 • om nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere communicatie te verzenden;

 • om te voldoen aan wettelijke vereisten of om te voldoen aan verzoeken van de bevoegde autoriteiten.

Via zijn websites verzamelt Aanbieders Spanje alleen die persoonlijk identificeerbare informatie over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld via een overeenkomst, contact, registratie, inschrijving of enquête). Als er bepaalde informatie is die u ons niet wenst te communiceren, bent u niet verplicht dit te doen. Het is mogelijk dat we persoonlijke gegevens opslaan, verwerken en delen met onze dochterondernemingen wereldwijd om beter inzicht te krijgen in uw behoeften en om te begrijpen hoe we onze diensten kunnen verbeteren. We communiceren nooit persoonlijke gegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Met deze partijen (verwerkers) leggen we in dergelijke overeenkomsten de nodige maatregelen vast om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. We zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en geautoriseerd is. We kunnen ook persoonlijke gegevens delen met derden als u ons daarvoor toestemming geeft. U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN INFORMATIE DIE NIET PERSOONLIJK IDENTIFIABEL IS

Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, kunnen we automatisch informatie verzamelen (dus niet door registratie) die niet persoonlijk identificeerbaar is (bijvoorbeeld het type gebruikte internetbrowser en het besturingssysteem, de domeinnaam van de website waar u zich bevond voordat u onze site bezocht, het aantal bezoeken, de gemiddelde hoeveelheid tijd die u op de website doorbrengt, geraadpleegde pagina’s). We kunnen deze informatie gebruiken en delen met onze dochterondernemingen wereldwijd om het gebruik van onze website te meten en de inhoud te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie, zoals cookies, op uw computer plaatsen zodat we u automatisch kunnen herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website. Cookies kunnen u en ons op veel manieren helpen. Ze kunnen ons bijvoorbeeld in staat stellen om een ​​website aan te passen zodat deze beter geschikt is voor uw behoeften, of uw wachtwoord op te slaan zodat u deze niet telkens hoeft in te voeren wanneer u de website bezoekt. Als u niet wilt worden herkend, moet u uw internetbrowser zo instellen dat cookies automatisch van de harde schijf van uw computer worden verwijderd, zodat cookies worden geblokkeerd of u een waarschuwing krijgt voordat een cookie wordt opgeslagen. Onze website blijft toegankelijk, zelfs als u geen cookies accepteert.

OPSLAGPERIODE

Aanbieders Spanje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt of in overeenstemming met wettelijke vereisten.

GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens tegen illegale verwerking te beschermen. Met andere woorden, we hebben maatregelen genomen die het volgende omvatten:

 • Iedereen die uw gegevens namens Aanbieders Spanje kan raadplegen, is verplicht de vertrouwelijkheid te respecteren;

 • Al onze systemen hebben een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid;

 • We pseudonimiseren en coderen persoonlijke gegevens wanneer daar reden voor is;

 • We maken back-ups van de persoonlijke gegevens, zodat deze kunnen worden hersteld in geval van een fysiek of technisch incident;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers worden geïnformeerd over het belang van het beschermen van persoonlijke gegevens.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

U mag de door ons verstrekte persoonsgegevens raadplegen en corrigeren of verwijderen. U bent te allen tijde vrij om de door u verstrekte persoonlijke gegevens te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen door een e-mail te sturen naar gdpr@aanbiedersspanje.be met vermelding van de eerder meegedeelde gegevens en de gewenste wijziging of verwijdering of door te schrijven naar: Aanbieders Spanje , ter attentie van van het Privacy Team, Lange Slachterijstraat 58, 2060 Antwerpen.

U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of enig deel van deze gegevens door ons of een van onze medewerkers. U mag ook vragen dat de verstrekte gegevens worden overgedragen aan uzelf of een andere partij. We kunnen u vragen om uw legitimiteit vast te stellen voordat we de bovengenoemde verzoeken uitvoeren.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op. U kunt altijd een klacht indienen bij de GBA, de toezichthoudende instantie op het gebied van privacybescherming.

WIJZIGINGEN IN PRIVACYVERKLARING

Aanbieders Spanje kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in zijn privacyverklaring. Wij kondigen altijd wijzigingen aan op onze website

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Aanbieders Spanje-website bevat links naar andere websites. Aanbieders Spanje is niet verantwoordelijk voor praktijken met betrekking tot de bescherming van de privacy of de inhoud van deze websites.


Hoe het werkt

Ik zoek een aanbieder

Aanbieders Spanje werkt heel eenvoudig. Je kunt op type dienstverlener en op regio zoeken. Daarna kan je rechtstreeks contact opnemen met een aanbieder via:

- de contactknop - waarmee je ook kan chatten. Hiervoor dien je je wel te registreren.

De verdere afhandeling van jouw vraag verloopt dan met de aanbieder in kwestie.

Ondervind je een probleem of heb je een klacht over jouw aanbieder? Neem dan gerust contact op met ons op. Wij geven onze gebruikers een aankoopbescherming.

Ik ben een aanbieder

Om jouw onderneming op Aanbieders Spanje gratis bekend te maken, zal je je eerst persoonlijk registreren. Na jouw persoonlijke registratie kan je een profiel aanmaken en jouw bedrijfsnaam en logo invoegen. Dit kan je doen op de pagina 'profiel". Belangrijk is dat je bij "weergegeven naam" jouw bedrijfsnaam vermeldt. Op die manier worden al jouw listings gepubliceerd onder j

Vragen over GDPR 

.